Hidden City: Hidden Object 1.48.4801,

Hidden City: Hidden Object icon
G5 Entertainment