Photon Strike 1.9,

Photon Strike icon
GameSpire Ltd